سیاست کلی شرکت تویوتا Toyota

۱- احترام به مصرف کننده به عنوان فاکتور اصلی و غیر قابل تغییر و تداومِ حرکت در جهت آن

۲- حفظ سیاست های ابلاغیِ مدیران عالی رتبه کمپانی و اعتماد به تجربه و تخصص آن ها

۳- اولویت بندی اهداف بر اساس زمان دست یابی و تنظیم تمام برنامه ها و راهبرد ها برای نیل به نزدیکترین چشم انداز های تعیین شده

۴- حرکت تمام بخش ها بر اساس ضوابط پایه ای و اعتقاد به کنترل دائمی آن ها توسط سیستم ناظر

۵- انتقال تمام دانش و افتخارات چندین ساله کمپانی به نسلِ بعدیِ مهندسین و نوابغ جوان با هدف ایجاد بستر لازم برای تداوم و پیشرفتِ تویوتا در سالیا